Zákazníci, nájemci, zaměstnanci nájemců a dodavatelé nájemců působící v areálu Nákupního centra OAZA Kladno jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy a následující pravidla a směrnice Centra.

Provozní řád venkovního parkoviště je uveden níže na stránce.

 

Chceme, aby pro Vás i ostatní nakupující byla návštěva Nákupního centra OAZA Kladno (dále jen Centra) příjemným zážitkem. Proto Vás žádáme, abyste vzali na vědomí, že v prostorách Centra je zakázáno:

1. Používat neslušné výrazy a gesta nebo výrazy či jiné projevy hanobící národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob nebo podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

2. Vnášet do budovy Centra a na parkoviště jakékoli střelné či jiné zbraně, s výjimkou obecní policie a ozbrojených složek orgánů veřejné moci při plnění jejich úkolů.

3. Fyzicky nebo ústně vyhrožovat jakékoliv osobě, vyvolávat potyčky, plivat, obtěžovat ostatní hlukem, pachem nebo nadměrně hlasitým chováním nebo sledovat jiné zákazníky. Rovněž není dovoleno jakékoliv jiné chování vyvolávající výtržnosti a ohrožující či omezující ostatní zákazníky Centra nebo obchodní účely zařízení.

4. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu nebo na kole v prostorách Centra, vstupovat s kolem do Centra, bránit volnému průchodu zákazníků nebo ho narušovat, bránit výhledu na jakékoliv vystavené zboží nebo se shromažďovat za účelem jakéhokoli protiprávního jednání.

5. Odhazovat odpadky či odkládat papír, sklo nebo cokoliv jiného v Centru mimo označené odpadové nádoby.

6. Vytvářet skládky odpadu na parkovišti či v okolí Centra nebo odhazovat nebezpečné odpady do nádob umístěných v objektu Centra.

7. Znehodnocovat, poškozovat nebo ničit majetek, který je součástí Centra, či který je v něm umístěn a který patří Centru, jeho zákazníkům nebo nájemcům.

8. Psát, stříkat sprejem, škrábat nebo jakkoliv páchat vandalismus na majetku Centra.

9. Křičet, zpívat, hrát na hudební nástroje, pouštět rádio, magnetofony nebo používat jakýkoliv způsob komunikace, který vytváří hluk obtěžující nebo rušící veřejnost bez předchozího písemného souhlasu Správy Centra.

10. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů nebo rozdávat jakýkoliv obchodní, inzertní či propagační materiál a nabízet vzorky zboží, které se prodává, je k dostání nebo které lze získat výměnou za finanční dar nebo příspěvek, pokud k tomu nebylo vydáno písemné svolení Správy Centra.

11. Být neoblečen nebo být oblečen způsobem, který by mohl pohoršovat veřejnost.

12. Konzumovat alkohol mimo místa pro konzumaci alkoholu zvláště vyhrazená.

13. Užívat narkotika, omamné a psychotropní látky v prostorách Centra a jeho blízkém okolí.

14. Kouřit v prostorách Centra vč. elektronických cigaret a nahřívačů tabáku.

15. Sedět na květinových mísách či nádobách na odpad či na dalších místech, které nejsou k sezení určená.

16. Poškozovat a zasahovat do rostlin a zelených ploch v Centru a na přilehlých zelených plochách.

17. Vstupovat se zvířaty do Centra vyjma psů na vodítku s náhubkem a vodících psů doprovázejících držitele průkazu ZTP-P.

18. Vstupovat ve znečištěném oděvu a obuvi.

19. Úmyslně poškozovat jakékoliv bezpečnostní zařízení nebo věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v Centru.

20. Používat vodu z vodovodních přípojek pro exteriérové použití.

21. Na parkovišti a komunikacích Centra umývat motorová vozidla, provádět opravy, nabízet vozidla k prodeji, vyučovat lekce jízdy vozidlem a parkovat konkávní reklamní vozidla.

22. Vytahovat předměty z nádob nebo košů na odpadky.

23. Ležet nebo spát.

24. Provozovat stánkový, podomní, pochůzkový nebo pouliční prodej bez předchozího písemného svolení Správy Centra.

25. Vylepovat, umisťovat do stojanů nebo rozdávat letáky bez předchozího písemného souhlasu Správy Centra.

26. Pořádat demonstrace či petice v Centru či jeho okolí.

27. Ničit a poškozovat toalety v Centru, odhazovat nepatřičné předměty do toaletních mís a plýtvat vodou a hygienickými potřebami.

28. Používat zábavnou pyrotechniku.

29. Zanechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazená stání.

30. Zanechávat kola mimo venkovní vyhrazené stání. Venkovní prostor vyhrazený pro stání kol není hlídán a Správa Centra nijak neodpovídá za případná poškození nebo krádeže kol.

31. Vstupovat do všech neveřejných prostor Centra.

32. Fotografovat a filmovat v celém objektu Centra včetně parkoviště a vnějších prostor bez souhlasu Správy Centra.

Dále žádáme všechny návštěvníky Centra, aby vzali na vědomí, že:

1. V případě evakuace Centra je každá osoba pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcí vysílaných místním rozhlasem.

2. Při využívání parkoviště je vyžadováno respektování Provozního řádu parkoviště umístěného v prostorách parkoviště.

3. Bude-li někdo v Centru přistižen při odcizení cizí věci, může být na nezbytně nutnou dobu a za použití okolnostem přiměřeného úsilí a okolnostem přiměřených prostředků zajištěn bezpečnostní službou Centra; a bude proti němu postupováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

4. Venkovní i vnitřní prostory Centra jsou monitorovány kamerovým systémem 24 hodin denně.

5. Správa Centra si vyhrazuje právo zakázat přístup a pobyt v areálu Centra a jeho okolí komukoliv, kdo jakkoliv poruší tento provozní řád.

6. Pohyb nezletilých osob mladších 12 let bez doprovodu zletilé osoby není v Centru dovolen.

7. Návštěvníci centra musí respektovat a řídit se pokyny ostrahy nákupního centra.

 

Provozní řád venkovního parkoviště NC Oaza - návštěvníci

 

Provozní řád parkoviště ke stažení (pdf)